Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.11.2016 r. znak: Pl.6733.6.12.2016.MZ budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 130, 127/37, 127/38, 127/41, 127/44, 127/45, 127/46, 127/47,127/48,127/49, 127/50, 127/51, 127/53, 127/54 w obrębie ewidencyjnym Odolion.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778) – zawiadamiam, że na wniosek Pana  Henryka Piaseckiego zam. Odolion, ul. Dworcowa 20, 87-700 Aleksandrów Kujawski została zmieniona decyzja nr 6/2015 znak: Pl.6733.6.8.2015.BG z dnia 14.07.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 130, 127/37, 127/38, 127/41, 127/44, 127/45, 127/46, 127/47, 127/48, 127/49, 127/50, 127/51, 127/53, 127/54 w obrębie ewidencyjnym Odolion.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian