Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.05.2021r. znak: PL.6220.6.10.202.DS o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160248C” realizowanego na działkach nr 61, 62, 63, 64, 67, 68, 77 w miejscowości Białe Błota oraz działkach nr 302/2, 332, 3338/9, 3339/2, 3340/4, 3340/6, 3340/7 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

OBWIESZCZENIE

       Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 tj.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tj.)

zawiadamia

o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160248C” realizowanego na działkach nr 61, 62, 63, 64, 67, 68, 77   w miejscowości Białe Błota oraz działkach nr 302/2, 332, 3338/9, 3339/2, 3340/4, 3340/6, 3340/7   w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

      Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 12. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl,  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, Urzędu Miasta w Aleksandrowie Kujawskim oraz sołectwa Otłoczyn i Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian