Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.05.2021 r. znak PL.6733.18.6.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:udowie linii kablowej YAKXS 4x120mm2 w celu poprawy jakości zasilania dla odbiorców zasilanych ze stacji Turzno 1 obwód 100 na terenie działek nr 305/6, 305/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 59/1 położonej w obrębie Turzno, gmina Raciążek

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej YAKXS 4x120mm2 w celu poprawy jakości zasilania dla odbiorców zasilanych ze stacji Turzno 1 obwód 100 na terenie działek nr 305/6, 305/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 59/1 położonej w obrębie Turzno, gmina Raciążek  został przekazany do następujących instytucji:  Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Polskie Koleje Państwowe celem dokonania uzgodnienia.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian