Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.11.2020 r. znak PL.6733.18.10.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 151/1, 186/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu działającej poprzez pełnomocnika Pana Grzegorza Chrapkowskiego- Pracownia Projektowa E.J. Czubaj. s.c. została wydana w dniu 12.11.2020 r. decyzja nr 28/2020 znak: PL.6733.18.9.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 151/1, 186/4 położnych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eiznechart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian