Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.07.2021 r. znak: PL.6733.3.3.2021.AE zawiadamiam, że w dniu w 02.07.2021r. na wniosek (uzupełniony dnia 12.07.2021r.) Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski działającej poprzez pełnomocnika Pana Stanisława Szczęsnego prowadzącego działalność pn. „Zakład Instalacyjno-Montażowy” o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34, 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu w 02.07.2021r. na wniosek (uzupełniony dnia 12.07.2021r.) Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski działającej poprzez pełnomocnika Pana Stanisława Szczęsnego  prowadzącego działalność pn. „Zakład Instalacyjno-Montażowy” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34, 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

         W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian