Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.06.2021 r. znak: PL.6220.21.26.2020.DS o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem z dnia 07.06.2021 r. sporządzonym dla przedsięwzięcia polegającego na:

OBWIESZCZENIE

          Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej daje ustawą ooś zawiadamia, że w dniu 18.11.2020 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 14.12.2020 r., dnia  15.02.2021 r. oraz dnia 07.06.2021r.) Przedsiębiorstwa Transportowo- Handlowego „KAJA” Agnieszka Światkowska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430  i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski.

      Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko,  na podstawie przedłożonych materiałów   i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

        Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację  o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

        Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430  i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski.
Uzupełnienie z  dnia 07.06.2021 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II” na części działek nr 430  i nr 431 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski.

        W terminie 30 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 12, w godz. pracy Urzędu.

     Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy sołectwa  Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian