Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2020 r. znak: PL.6733.12.6.2020.MZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

        W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

        Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja.

        Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian