Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.07.2020 r. znak PL.6733.9.19.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17 , 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) – zawiadamiam, że na wniosek SIME POLSKA Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Jakubiec została wydana w dniu 09.07.2020 r. decyzja nr 16/2020 znak: PL.6733.9.18.2020.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17, 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian