Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.02.2021 r. znak PL.6733.2.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na : budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z dwoma szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 17, 33, 34/2, 53, 54/3, 55/6, 76/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.01.2021 r. na wniosek (uzupełniony dnia 04.02.2021 r.) Energa-Operator S.A Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów działającego poprzez pełnomocnika P.P.U.H. ,,PAWMAX” Paweł Ziółkowski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z dwoma szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 17, 33, 34/2, 53, 54/3, 55/6, 76/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian