Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.03.2019 r. znak Pl.6733.26.10.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 29/7, 28, 23/3, 22/10, 22/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz umorzeniu postępowania w zakresie terenu zlokalizowanego na terenie działki nr 23/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek  Pani Renaty Grabowskiej została wydana w dniu 07.03.2019 r. decyzja nr 5/2019 znak: Pl.6733.26.9.2018.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 29/7, 28, 23/3, 22/10, 22/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) o umorzeniu postępowania w zakresie terenu zlokalizowanego na terenie działki nr 23/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
(-) Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian