Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów kujawski z dnia 07.02.2019 r. znak Pl.6733.22.10.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej sn-15 kV kontenerowej stacji transformatowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działek nr 160, 101/3, 100 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) – zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Andrzeja Raczkowskiego została wydana w dniu 07.02.2019 r. decyzja nr 3/2019 znak: Pl.6733.22.9.2018.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej sn-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych nn-0,4kV dla zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działek nr 160, 101/3, 100 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
(-) Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian