Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2019 r. znak Pl.6733.22.7.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej sn-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych nn-0,4kV dla zasilana stacji ładowania samochodów elektrycznych na ternie działek nr 160, 101/3, 100 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek gm. Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej sn-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych nn-0,4kV dla zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działek nr 160, 101/3, 100 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Kierownik Wydziału Planowania
Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian