Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.11.2018 r. znak Pl.6733.19.9.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej SN-15kV wraz ze słupami krańcowymi na działkach nr ewid.: 16, 90, 95/1, 96/1 położonych w miejscowości Poczałkowo, gm. Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) – zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Toruniu, działającego za pośrednictwem Pana Piotra Felskiego, została wydana w dniu 05.11.2018 r. decyzja nr 21/2018 znak: Pl.6733.19.8.2018.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie  linii kablowej SN-15kV wraz ze słupami krańcowymi na działkach nr ewid.: 16, 90, 95/1, 96/1 położonych w miejscowości Poczałkowo, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
(-) Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian