Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.11.2018 r. Pl.6733.20.9.2018.MZ w sprawie budowie linii kablowej SN-15kV wraz z słupową stacja transformatorową na działkach nr ewid.: 18/1, 116, 41, 64 położonych w miejscowości Goszczewo, gm. Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) – zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedziba w Gdańsku Oddział w Toruniu, działającego za pośrednictwem Pana Piotra Felskiego, została wydana w dniu 05.11.2018 r. decyzja nr 20/2018 znak: Pl.6733.20.8.2018.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie  linii kablowej SN-15kV wraz ze słupową  stacją transformatorową  na działkach nr ewid.: 18/1, 116, 41, 64 położonych w miejscowości Goszczewo, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
(-) Anna Eizenchart

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian