Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.02.2021 r. znak PL.6733.5.21.2019.MJ w sprawie dokonania oczywiste omyłki pisarskiej w decyzji nr 36/2019 z dnia 20.11.2019 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej ttelefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 234/2 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz  art. 113§1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia o dokonaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 36/2019 znak PL.6733.5.16.2019.MZ z dnia 20.11.2019 r. ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 234/2 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

w następujący sposób:

1.  W punkcie 2 podpunkt 1.1.3.:

-jest: „Instalacja 12 anten sektorowych zawieszonych na dystansach;”

-winno być: ,,Instalacja 12 anten sektorowych zawieszonych na dystansach oraz instalacja 6 anten łączności mikrofalowej (radiolinii).”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian