Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.01.2021 r. znak PL.6733.24.12.2020.MJ w sprawie dokonania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 29/2020 znak PL.6733.24.8.2020.MJ z dnia 23.11.2020 r. w sprawie budowy ścieżki/drogi rowerowej na terenie działek nr 3, 134/1, 33/10, 35/1, 59/4, 602, 59/7, 59/5 i 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz  art. 113§1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia o dokonaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 29/2020 znak PL.6733.24.8.2020.MJ z dnia 23.11.2020 r. ustalającej warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ścieżki/drogi rowerowej na terenie działek nr 3, 134/1, 33/10, 35/1, 59/4, 60/2, 59/7, 59/5 i 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski

w następujący sposób:

1. W tytule decyzji:

-jest: „warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ścieżko/ drogi rowerowej na terenie działek nr 3, 134/1, 33/10, 35/1, 59/4, 60/2, 59/7, 59/5 i 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski;”

-winno być: ,,warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki/drogi rowerowej na terenie działek nr 3, 134/1, 133, 168, 33/10, 35/1, 59/4, 60/2, 59/7,59/5 i 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podinspektor ds. budownictwa
/-/ Małgorzata Jesion

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian