Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.10.2021 r. znak: o ponownym uzgodnieniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następującej instytucji:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, celem dokonania ponownego uzgodnienia.

        W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Podinspektor ds. budownictwa
/-/ Dominika Sobczak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian