Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.06.2020 r. znak PL.6733.10.9.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch słupów istniejącej linii napowietrznej Nn w nowej lokalizacji na ternie działek nr729, 379/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) – zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów działającego poprzez pełnomocnika Pana Pawła Ziółkowskiego została wydana w dniu 04.06.2020 r. decyzja nr 13/2020 znak: PL.6733.10.8.2020.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch słupów istniejącej linii napowietrznej Nn w nowej lokalizacji na terenie działek nr 729, 379/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian