Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.08.2021 r. znak: PL.6220.21.30.2020.DS o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek- etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat Toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

OBWIESZCZENIE

           Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku   z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)  zawiadamia, że w dniu 05.08.2020r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działająca poprzez pełnomocnika Pana Jarosława Czeszewskiego  z firmy Voessing Polska Sp. z o.o. złożyła wniosek o ustalenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przekazany według właściwości zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt ooś, Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski dnia 13.10.2020r.  i uzupełniony dnia 01.12.2020 r., zmieniony dnia 03.02.2021r., a następnie uzupełniony dnia 16.02.2021r., dnia 08.03.2021r., dnia 18.03.2021r.) dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek – etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

        Na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko – kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w szczególności    za względu na:

– rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem emisji i występowania innych  uciążliwości,

–  usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

– rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ust. 1 i 2 art. 63 w/w ustawy,

    Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski postanowieniem znak: PL.6220.21.29.2020.DS z dnia 20.07.2021r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia.

           Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim oraz Wójt Gminy Raciążek, Wójt Gminy Waganiec, Wójt Gminy Wielka Nieszawka.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, sołectwa Otłoczyn, Białe Błota, Odolion oraz Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski; tablicy urzędu Gminy Raciążek i Gminy Waganiec  -powiat aleksandrowski oraz tablicy urzędu Gminy Wielka Nieszawka -powiat toruński.

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
/-/ Maria Kroll-Makowska
 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian