Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.03.2021 r. znak PL.6733.2.6.2021.MJ w sprawie uzgodnień projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV wraz z dwoma szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 17, 33, 34/2, 53, 54/3, 55/6, 76/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z dwoma szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 17, 33, 34/2, 53, 54/3, 55/6, 76/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji:  Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Gmina Wiejska Wydział Inwestycji, celem dokonania uzgodnienia.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eiznechart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian