Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2020 r. znak PL.6733.16.10.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie przyłącza energetycznego nN, szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 103, 229/9, 229/1 i 229/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. ) – zawiadamiam, że na wniosek.) Energa Operator SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów działającego poprzez pełnomocnika Pana Pawła Ziółkowskiego. została wydana w dniu 02.09.2020r. decyzja nr 22/2020 znak: PL.6733.16.9.2020.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie przyłącza energetycznego nN, szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 103, 229/9, 229/1 i 229/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian