Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.08.2019 r. znak: PL.6220.17.15.2018.AE o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ” Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, i 91 w miejscowości Kuczek

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej daje ustawą ooś zawiadamia, że w dniu 03.08.2018 r. (uzupełniony dnia 24.07.2018r. oraz 14.09.2018 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „EURO-PLAST” Remigiusz Waldowski reprezentowanego przez    Pana Krzysztofa Żurowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, i 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski.

 Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko,  na podstawie przedłożonych materiałów  i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

1.  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, i 91  w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”,

2.    Uzupełnienie z dnia 25.07.2019r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko   pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na działkach nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, i 91 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”.

W terminie 30 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem z dnia 25.07.2019 r., składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 12, w godz. pracy Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w sołectwie Nowy Ciechocinek , gmina Aleksandrów Kujawski.

Zastępca Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian