Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.07.2021 r. znak PL.6733.32.5.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5 i 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5 i 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Dyrektor Okręgowego urzędu Górniczego w Gdańsku, celem dokonania uzgodnienia.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

 Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian