Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.8.9.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej śr/c PE dn 90 na terenie działki nr 305 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) – zawiadamiam, że na. wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy działającej poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Michalskiego reprezentującego firmę PNEUMATIC-SYSTEM Paweł Laskowski została wydana w dniu 02.06.2020 r. decyzja nr 12/2020 znak: PL.6733.9.8.2019.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej śr/c PE dn 90 na terenie działki nr 305 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eiznechart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian