Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2017 znak Pl.6220.12.8.2017.AE w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej ,,Wygoda” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2, 0 ha trafostacji, przyłącza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnęt6rznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce o nr ewid 51 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)  zawiadamia, że w dniu 13.04.2017r. (uzupełniony dnia 26.04.2017r.) wpłynął wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SOLMA” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Wygoda” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha,  trafostacji,  przyłącza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp.”  na działce o nr ewid.:  51 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko- kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w szczególności za względu na:

– rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem emisji i występowania innych  uciążliwości,

–  usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

– rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ust. 1 i 2 art. 63 w/w ustawy,

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski postanowieniem znak: Pl.6220.12.7.2017.AE z dnia 02.06.2017r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej w terminie od …………2017r.
do ..……….2017r. w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski ( pok. nr 12). Złożone uwagi  i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w sołectwie  Nowy Ciechocinek,  gmina Aleksandrów Kujawski.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian