Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.03.2017 r znak:Pl.6733.19.11.2016.MZ w sprawie budowy energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz zszafkami pomiarowymi w obrębie Rudunki na działce nr ewid.: 226/6 oraz w obrębie Rożno-Parcele na działkach nr ewid/: 124, 157,159,230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, działającego za pośrednictwem pełnomocnika P.P.U.H. „PAWMAX” Paweł Ziółkowski została wydana decyzja nr 4/2017 znak: Pl.6733.19.10.2017.MZ
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie Rudunki na działce nr ewid.: 226/6 oraz w obrębie Rożno-Parcele na działkach nr ewid.: 124, 157, 159, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, gm. Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian