Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.03.2017 r. znak:Pl.6220.27.36.2015.2017.AE w prawie budowy fermy drobiu obejmującej 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.03.2017r. została wydana decyzja odmawiająca uchylenia decyzji znak: Pl.6220.27.25.2015.AE z dnia 25.05.2016r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu obejmującej
3 budynki  inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski,  ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie    w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim i w miejscowości Kuczek (sołectwo Nowy Ciechocinek), gmina Aleksandrów Kujawski oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raciążek i w miejscowości Turzno, gmina Raciążek.  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 /-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian