Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.01.2020 r. znak PL.6733.42.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy przyłącza energetycznego nN szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 208/2, 208/21, 103, 208/23, 208/18, 208/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.12.2019 r. po uzupełnieniu wniosku dnia 30.12.2019 r. Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów działającego poprzez pełnomocnika Pana Pawła Ziółkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie przyłącza energetycznego nN, szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 208/2, 208/21, 103, 208/23, 208/18, 208/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian