Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.21.11.2021.MJ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) i art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) – zawiadamiam, że w dniu 29.09.2021 r. na wniosek inwestora Pani Bożeny Antoszewskiej działającej poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Bubak zostało podjęte z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Podinspektor ds. budownictwa
/-/ Dominika Sobczak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian