Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.08.2019 r. znak: PL.6220.6.22.2018.AE w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem z dnia 25.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zwanej daje ustawą ooś zawiadamia, że w dniu 17.05.2018 r.. (uzupełniony dnia 05.06.2018r., dnia 08.06.2018 r. oraz dnia 10.06.2019 r.) wpłynął wniosek Zakładu Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Sp. Jawna K.E.C. Śmieszny, M. Mroczkowska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej         50 ton” na terenie działek nr: 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski.

 Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie przedłożonych materiałów  i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska   w Bydgoszczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim          oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej  50 ton” na terenie działek nr: 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki,  gm. Aleksandrów Kujawski.
Uzupełnienie z dnia 25.07.2019 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton” na terenie działek nr: 124/3, 222, 223, 224, 148/1 w miejscowości Rudunki, gm. Aleksandrów Kujawski.

W terminie 30 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości
istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego uzupełnieniem, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 12, w godz. pracy Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w sołectwie Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.

 Zastępca Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Malwina Andrusiak

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian