Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PL.6733.40.9.2019.MZ z dnia 20.12.2019 w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 261 w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek  Gminy Aleksandrów Kujawski działającej poprzez pełnomocnika Pana Piotra Sawińskiego  została wydana w dniu 20.12.2019 r. decyzja nr 38/2019 znak: PL.6733.40.8.2019.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 261 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian