Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozbudowy zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, 91 w miejscowości Kuczek, gm. Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.)  zawiadamia, że w dniu 03.08.2018r. Pan Remigiusz Waldowski  prowadzący Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „EURO- PLAST” działający  poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Żurowskiego  złożył wniosek (uzupełniony dnia 14.09.2018r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:   „Rozbudowie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na terenie działek nr 9/5, 9/17, 9/24, 9/34, 9/36, 88/2, 91 w miejscowości Kuczek, gm. Aleksandrów Kujawski”.

Na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko- kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w szczególności za względu na:

– rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem emisji
i występowania innych  uciążliwości,

–  usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

– rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ust. 1 i 2 art. 63 w/w ustawy,

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski postanowieniem znak: Pl.6220.17.7.2018.AE z dnia 19.10.2018r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w sołectwie  Nowy Ciechocinek (miejscowość Kuczek),  gmina Aleksandrów Kujawski.

Inspektor do spraw budownictwa
(-) Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian