Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego-mostu stałego i mostu tymczasowego, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanału technologicznego, likwidacja odcinka rowu przydrożnego budowa wlotu W1 z kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa umocnień brzegowych koryta cieku, odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód cieku Tązyna zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającą wpływ na warunki przepływu wód, zlokalizowanie części inwestycji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian