Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie i modernizacji sortowni odpadów w P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o.”

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 maja 2017r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie i modernizacji sortowni odpadów w P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o.”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski,  ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie     w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  oraz w sołectwie Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kierownik  Wydziału Planowania
/-/Malwina Andrusiak/-/

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian