Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projketu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele gmina Aleksandrów Kujawski

 

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 w związku z art. 54 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 54 ust. 3 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/56/15 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele gmina Aleksandrów Kujawski

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 05.02.2018 r. do 05.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. J. Słowackiego 12,  pok. 12 w poniedziałki, środy
i czwartki w godz. od 7.30 do 15.30, wtorki w godz. od 7.30 do 17.00 i piątki w godz. od 7.30 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego  12 w sali 105 o godz. 11.00

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są  w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej http://www.ekoportal.gov.pl.

/-/Kierownik Wydziału Planowania
Bogusław Gollus

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian