Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Rozwoju i Promocji Gminy
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Stanowiskoreferent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-05-30
  • Termin składania dokumentów2018-06-11
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. posiada wykształcenie wyższe
   5. doświadczenie zawodowe na oferowanym stanowisku minimum 1 rok.
   6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość funduszy unijnych; Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   2. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
   3. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA,
   4. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
   5. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
   6. dyspozycyjność,
   7. kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Analiza pod względem merytorycznym oraz finansowym przedsięwzięć oraz inwestycji, które mogą być objęte dotacjami.
   2. Pozyskiwanie dla gminy krajowych i zagranicznych dotacji, w tym z funduszy Unii Europejskiej.
   3. Przygotowanie realizacji, monitorowanie i rozliczanie projektów infrastruktury komunalnej na terenie Gminy – w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych.
   4. Inicjowanie i udział w realizacji programów aktywizujących gospodarczo gminę, w tym stymulujących rozwój przedsiębiorczości.
   5. Przygotowanie i realizacja inwestycji.
   6. Kompleksowa obsługa urzędu w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro w tym:
   - wypełnianie podstawowych dokumentów przy prowadzeniu postępowania,
   - prowadzenie spraw na etapie rozpatrzenia protestów i postępowania odwoławczego,
   - udzielenie komórkom organizacyjnym Urzędu niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
   - prowadzenie dokumentacji prowadzonych postępowań udzielonych zamówień,
   - gromadzenie i archiwizacja dokumentacji przetargowej
   7. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.
   8. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji określonych przepisami prawa.
   9. Udzielanie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym umieszczanie także informacji związanych ze stanowiskiem pracy w BIP.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy1. stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku przy ulicy Słowackiego 12; Aleksandrów Kujawski,
   2. praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
   3. budynek nie spełnia warunków wymogów do korzystania przez osoby niepełnosprawne (brak podjazdu, brak windy).

   Dodatkowe informacje:
   W Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi ponad 6 %.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian