Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. budownictwa

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT DS. BUDOWNICTWA W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Zatrudnienie –maj  2016 .

DANE PODSTAWOWE:
Nazwa stanowiska pracy: referent ds. budownictwa
Komórka organizacyjna: Wydział Planowania
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Pl.1.2016.MA
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Planowania
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Stanowiskoreferent ds. budownictwa
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-04-28
  • Termin składania dokumentów2016-05-09
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym.
   2. Udokumentowane 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy dotyczącej budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej.
   3. Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   4. Podstawowa wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
   5. Biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel).
   6. Umiejętność biegłego i swobodnego poruszania się w przepisach prawa samorządowego oraz kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy.

   Od kandydatów wymaga się:
   • polskiego obywatelstwa,
   • zaangażowania, samodzielności, kreatywności,
   • komunikatywności,
   • dyspozycyjności,
   • systematyczności, dokładności,
   • cierpliwości, łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi,
   • umiejętności redagowania tekstów, pism,
   • nieposzlakowanej opinii,
   • niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
   2. Komunikatywność, samodzielność;
   3. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studium, m.p.z.p., przyjmowaniem wniosków do planu, badanie spójności ze studium, wyłożenie planu do publicznego wglądu oraz podejmowanie innych czynności wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   2. Wydawanie zaświadczeń ze studium oraz wypisów i wyrysów z m.p.z.p.
   3. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
   4. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
   5. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej.
   6. Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru tych decyzji.
   7. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz nadawaniem numeracji nieruchomości.
   8. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją budynków komunalnych na terenie gminy.
   9. Współpraca ze statystyką państwową.
   10. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, w tym opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz opracowanie zasad wynajmowania lokali zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów.
   11. Współpraca z pracownikiem wydziału planowania w zakresie składania i rozliczania wniosków dotyczących funduszy zewnętrznych.
   12. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych.
   13. Prowadzenie spraw w elektronicznym obiegu dokumentów.
   14. Prowadzenie spraw związanych z remontami budynków komunalnych.
   15. Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyPraca biurowa, przy komputerze, praca w terenie w razie potrzeby.

   W Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi ponad 6 %.

   Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
   1. życiorys - curriculum vitae,
   2. list motywacyjny,
   3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
   - wykształcenie,
   - staż pracy,
   - posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia itp.),
   4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   5. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
   6. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, (pobierz druk)
   Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (. Dz. U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)”.
   VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
   Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy - nabór na stanowisko referenta ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w sekretariacie Urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta w następujących godzinach:
   - poniedziałek, środa-czwartek w godz. 7.30 - 15.30
   - wtorek w godz. 7.30 - 17.00 - piątek w godz. 7.30 – 14.00
   lub przesłać pocztą w terminie do dnia 9 maja 2016 r. (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).
   Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane; postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)
   Informacji o przebiegu postępowania udziela Inspektor ds. kadr Beata Kostrzewska.

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części.
  • Lista wybranych kandydatówNie wybrano
  • Uzasadnienie wyboruW określonym terminie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze wpłynęła jedna oferta. Kandydat nie spełnił niezbędnych wymagań w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian