NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:UG.2.2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Organizacyjny
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • StanowiskoKierownik Wydziału Środowiska
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-04-19
  • Termin składania dokumentów2021-05-10
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, rolnictwo, administracja, prawo.
   5. minimum 5 letni staż pracy , w tym 3 lata w administracji publicznej posiada znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o ochronie zwierząt, Ustawy Prawo Wodne.
   6. posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym;
   7. biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel),
   8. prawo jazdy kat. B.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
   2. Dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe, asertywność
   3. Umiejętność organizacji pracy i pracy zespołowej.
   4. Dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Przeprowadzanie procedury oraz przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć,
   2. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych dotyczących ochrony środowiska oraz sporządzanie decyzji w granicach kompetencji,
   3. Opracowywanie dokumentacji w związku z powołaniem komisji w przypadku wystąpienia strat w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, chorób na roślinach i porażenia roślin przez opryski,
   4. Prowadzenie spraw z zakresu Prawa Wodnego,
   5. Podejmowanie działań w celu ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
   6. Prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, leśnictwem i łowiectwem,
   7. Współpraca z agencjami działającymi na rzecz rolnictwa,
   8. Sporządzanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
   9. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie ras psów uznawanych za agresywne,
   10. Wykonywanie zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
   11. Sporządzanie i realizacja programów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie,
   12. Prowadzenie spraw związanych z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,
   13. Przygotowywanie dokumentacji merytorycznej niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych,
   14. Realizacja zadań wynikających programów w ramach dotacji lub dofinansowania,
   15. Udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z planowanymi do realizacji inwestycjami,
   16. Przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów uchwał rady i zarządzeń wójta oraz wykonywanie podjętych uchwał i zarządzeń wójta.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu.
   2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych, praca w terenie.
   3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
   4. Stanowisko pracy – na parterze budynku,

   W Urzędzie Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
  • Lista wybranych kandydatówMaria Kroll-Makowska
  • Uzasadnienie wyboruUzasadnienie wyboru w załączeniu do publikacji.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian