NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PIELĘGNIARKI W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE

Ologowanie złobekNABÓR NA WOLNE STANOWISKO PIELĘGNIARKI
W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:21/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Samorządowy Żłobek „Bursztynek” w Odolionie
  • Wydział:Samorządowy Żłobek „Bursztynek” w Odolionie
  • Miejsce pracySamorządowy Żłobek „Bursztynek” w Odolionie ul. Młodzieżowa 5
  • StanowiskoPielęgniarka
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-12-21
  • Termin składania dokumentów2019-01-03
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która:
   1. Posiada obywatelstwo polskie,
   2. Posiada wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo lub co najmniej wykształcenie średnie branżowe oraz pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
   3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   4. Niekarana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
   5. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
   6. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
   7. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
   8. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
   9. Ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku.
   10. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Odporność na stres.
   2. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.
   3. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
   4. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
   5. Dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej, i wychowawczo-edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego właściwych do wieku dziecka.
   2. Współdziałanie z opiekunem w organizowaniu pobytu dziecka w żłobku poprzez przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia dla dzieci.
   3. Kontrola rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci przez okresowy pomiar i analizę stanu zdrowia, wzrostu i wagi.
   4. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zachorowania dziecka, pracownika.
   5. Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, udzielanie porad pielęgniarskich.
   6. Udzielanie porad pielęgniarskich, wskazówek, instruktażu rodzicom dzieci i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie dotyczących: stanu zdrowia, infekcji chorób, żywienia pielęgnowania.
   7. Obowiązek reagowania pełnego troskliwości stosunku wobec dzieci, łagodne , wyrozumiałe traktowanie.
   8. Powiadomienie rodzica/opiekuna prawnego o zachorowaniu dziecka.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy1. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych (mycie dzieci, przewijanie, wysadzanie itp.) a także stałe oddziaływanie wychowawcze wobec dzieci.
   2. Karmienie i wyrabianie u dzieci nawyków prawidłowego spożywania pokarmów, wdrażanie do samodzielnego jedzenia.
   3. Dbałość o prawidłowa dezynfekcje zabawek, sprzętu, pomieszczeń, w których przebywają dzieci oraz dokumentowanie w/w czynności w rejestrach.

   Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

   1. Stanowisko pracy – Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   2. Praca w wymiarze 1 etatu,
  • Lista wybranych kandydatówPani Małgorzata Kościelecka zam. Służewo
  • Uzasadnienie wyboruWójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pielęgniarki w Samorządowym Żłobku "Bursztynek" w Odolionie do zatrudnienia wybrana została Pani Małgorzata Kościelecka zam. Służewo. Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu i wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki. Legitymuje się wykształceniem wyższym, posiada wiedzę i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian