NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO BURSZTYNEK W ODOLIONIE GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
DYREKTORA  ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO BURSZTYNEK
W ODOLIONIE GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:12/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski / Odolion - Żłobek Samorządowy BURSZTYNEK
  • StanowiskoDyrektor Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-10-30
  • Termin składania dokumentów2018-11-08
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. posiada wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi; lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
   3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   4. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   5. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
   6. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
   7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
   8. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
   9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora żłobka samorządowego Bursztynek w Odolionie
   10. dyrektorem żłobka może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Co najmniej trzy letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem osób,
   2. Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania żłobków,
   3. Praktyczna znajomość przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem żłobka, a w szczególności przepisów ustaw: o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeks pracy, KPA, ustawy prawo zamówień publicznych
   4. Umiejętność koordynacji pracy zespołowej.
   5. Znajomość funduszy unijnych; Maluch+, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   6. Obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office.
   7. Odporność na stres.
   8. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.
   9. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
   10. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
   11. Dyspozycyjność, kreatywność.
   12. Prawo jazdy kat. B
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem żłobka samorządowego Bursztynek w Odolionie i reprezentowanie go na zewnątrz,
   2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno – wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
   3. prowadzenie procesu naboru kadry oraz rekrutacja dzieci do żłobka,
   4. pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka oraz prowadzenie spraw kadrowych z tym związanych, w tym przestrzeganie przepisów bhp
   5. właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi, poprzez przestrzeganie przepisów z zakresu finansów publicznych,
   6. zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie,
   7. terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości,
   8. budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.

   1. stanowisko pracy – Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie - na piętrze budynku, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   2. praca w wymiarze 1etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

   Wymagane dokumenty.
   1. list motywacyjny,
   2. życiorys CV - uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej i wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego konkursu wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w procesie rekrutacji.
   3. koncepcja funkcjonowania żłobka,
   4. kwestionariusz osobowy ,
   5. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
   6. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż,
   7. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
   8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   9. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
   10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
   11. oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
   12. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
   13. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
   14. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
   15. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i własnoręcznym podpisem.
   16. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

   Informacje dodatkowe.

   W Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 6 %.
  • Lista wybranych kandydatówWójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie wybrana została Pani Katarzyna Żurawska zam. Aleksandrów Kujawski.
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku ogłoszenia o naborze w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Żurawska spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała swoje kwalifikacje, wskazała doświadczenie zawodowe. Wiedza dotycząca przepisów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odpowiadała oczekiwaniom komisji.
   W związku z powyższym komisja dokonała wyboru jak wyżej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian