Nabór na stanowisko ds. obsługi informatycznej

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

Informuję, że w wyniku otwartego i konkursowego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia na stanowisko ds. obsługi informatycznej.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W określonym terminie o naborze na w/w wolne stanowisko urzędnicze wpłynęła jedna oferta. Kandydat nie spełnił niezbędnych wymagań – nie przedstawił dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz oświadczeń o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych.

/-/ Andrzej Olszewski
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski


 

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Zatrudnienie – MARZEC 2016.

I. DANE PODSTAWOWE:

Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. obsługi informatycznej
Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Organizacyjnych
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

wykształcenie wyższe informatyczne;
znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;
posiadać wiedzę zapewniającą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery;
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN;
doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
posiadać znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych.
znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku informatyka;

III. WYMAGANIA DODATKOWE  pożądane od kandydata:

1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
2. komunikatywność, samodzielność;
3. umiejętność tworzenia stron internetowych;
4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

1.  Zajmowanie się sprawami dotyczącymi informatyzacji Urzędu Gminy w tym:
1) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych związanych z zakupami nowych urządzeń i programów oraz eksploatacją sprzętu komputerowego, sieci zasilających i logicznych, linii przesyłowych i teleinformatycznych,
2) wdrażanie oprogramowania, koordynowanie, nadzorowanie i dokonywanie odbioru prac wdrożeniowych,
3) nadzorowanie nad zachowaniem spójności oprogramowania wdrażanego i eksploatowanego przez Urząd,
4) współpraca przy tworzeniu nowych aplikacji z ich wykonawcą oraz ulepszanie i wprowadzanie uzupełnień do użytkowanych programów,
5) administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi,
6) wykonywanie bieżącej obsługi urządzeń informatycznych,
7) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
8) przygotowanie i kontrolowanie realizacji umów dotyczących informatyzacji Urzędu,
9) przygotowanie oraz realizowanie umów z podmiotami zewnętrznymi na dzierżawę łączy i korzystanie z linii teleinformatycznych,
10) prowadzenie merytorycznego i rzeczowego nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania,
11) archiwizowanie, przechowywanie i ochrona danych, w tym danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie w formie elektronicznej,
12) organizowanie  szkoleń oraz doraźne instruowanie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu i oprogramowania,
13) zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji między Urzędem, a Internetem,
14) zapewnienie wymiany informacji między wydziałami Urzędu oraz innymi instytucjami,
15) zarządzanie strukturą gminnego serwisu internetowego i rozwijanie technologii ułatwiającej kontakt z mieszkańcami gminy przez Internet,
16) opracowywanie wniosków mających na celu pozyskiwanie środków pieniężnych ze źródeł krajowych jak i unijnych związanych z informatyzacją gminy,
17) opracowanie i wdrożenie instrukcji obiegu dokumentacji na nośnikach elektronicznych,
18) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy,

2.  Pełnienie obowiązków redaktora BIP, bieżąca aktualizacja BIP i strony internetowej Urzędu,

3. Współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt informatyczny do urzędu w zakresie serwisów i przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu,

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY:

Praca biurowa, przy komputerze, praca w terenie.

VI. Dodatkowe informacje:

W Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 6,38 %.

VII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

1. życiorys – curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
– wykształcenie,
– staż pracy,
– posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
5. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
6. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, (pobierz druk)

Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (. Dz. U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)”.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko  ds. obsługi informatycznej  w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w sekretariacie Urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta  w następujących godzinach:
– poniedziałek, środa-czwartek  w godz. 7.30 – 15.30
– wtorek w godz. 7.30 – 17.00
– piątek w godz. 7.30 – 14.00
lub przesłać pocztą w terminie do dnia 7  marca 2016 r. (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).
Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane; postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)

Informacji o przebiegu postępowania udziela Inspektor ds. kadr Beata Kostrzewska.

IX. Informacja o wyniku naboru:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu konkursu.  Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części.

X. Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy:

Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;

/-/ Andrzej Olszewski
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

  • Status ogłoszenia o naborze:Unieważnione
  • Numer ogłoszenia:OR.1.2016.BK
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Organizacyjny
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Stanowiskostanowisko ds. obsługi informatycznej
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-02-25
  • Termin składania dokumentów2016-03-07
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneWYMAGANIA NIEZBĘDNE:
   1. wykształcenie wyższe informatyczne;
   2. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;
   3. posiadać wiedzę zapewniającą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery;
   4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN;
   5. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
   6. posiadać znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych.
   7. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
   8. doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku informatyka;
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:
   1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
   2. komunikatywność, samodzielność;
   3. umiejętność tworzenia stron internetowych;
   4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Zajmowanie się sprawami dotyczącymi informatyzacji Urzędu Gminy w tym:
   1) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych związanych z zakupami nowych urządzeń i programów oraz eksploatacją sprzętu komputerowego, sieci zasilających i logicznych, linii przesyłowych i teleinformatycznych,
   2) wdrażanie oprogramowania, koordynowanie, nadzorowanie i dokonywanie odbioru prac wdrożeniowych,
   3) nadzorowanie nad zachowaniem spójności oprogramowania wdrażanego i eksploatowanego przez Urząd,
   4) współpraca przy tworzeniu nowych aplikacji z ich wykonawcą oraz ulepszanie i wprowadzanie uzupełnień do użytkowanych programów,
   5) administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi,
   6) wykonywanie bieżącej obsługi urządzeń informatycznych,
   7) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
   8) przygotowanie i kontrolowanie realizacji umów dotyczących informatyzacji Urzędu,
   9) przygotowanie oraz realizowanie umów z podmiotami zewnętrznymi na dzierżawę łączy i korzystanie z linii teleinformatycznych,
   10) prowadzenie merytorycznego i rzeczowego nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania,
   11) archiwizowanie, przechowywanie i ochrona danych, w tym danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie w formie elektronicznej,
   12) organizowanie szkoleń oraz doraźne instruowanie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu i oprogramowania,
   13) zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji między Urzędem, a Internetem,
   14) zapewnienie wymiany informacji między wydziałami Urzędu oraz innymi instytucjami,
   15) zarządzanie strukturą gminnego serwisu internetowego i rozwijanie technologii ułatwiającej kontakt z mieszkańcami gminy przez Internet,
   16) opracowywanie wniosków mających na celu pozyskiwanie środków pieniężnych ze źródeł krajowych jak i unijnych związanych z informatyzacją gminy,
   17) opracowanie i wdrożenie instrukcji obiegu dokumentacji na nośnikach elektronicznych,
   18) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy,
   2. Pełnienie obowiązków redaktora BIP, bieżąca aktualizacja BIP i strony internetowej Urzędu,
   3. Współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt informatyczny do urzędu w zakresie serwisów i przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyPraca biurowa, przy komputerze, praca w terenie.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboruInformacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

   Informuję, że w wyniku otwartego i konkursowego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia na stanowisko ds. obsługi informatycznej.

   Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: W określonym terminie o naborze na w/w wolne stanowisko urzędnicze wpłynęła jedna oferta. Kandydat nie spełnił niezbędnych wymagań - nie przedstawił dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz oświadczeń o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian