NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE REFERENT/ PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE REFERENT/ PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:UG.3.2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Organizacyjny
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Stanowiskoreferent/podinspektor ds.ochrony środoiska Wydział Ochrony Środowiska
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2021-06-08
  • Termin składania dokumentów2021-06-18
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pokój nr 107
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku ochrona środowiska, rolnictwo, administracja, prawo.
   5. minimum 1 roczny staż pracy udokumentowany świadectwami pracy.
   6. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym;
   7. biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel),
   8. prawo jazdy kat. B
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
   2. Dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe, asertywność
   3. Umiejętność organizacji pracy i pracy zespołowej.
   4. Dyspozycyjność, kreatywność.


  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Przeprowadzanie procedury oraz przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć,
   2. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczegółowych dotyczących ochrony środowiska oraz sporządzanie decyzji w granicach kompetencji,
   3. Opracowywanie dokumentacji w związku z powołaniem komisji w przypadku wystąpienia strat w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, chorób na roślinach i porażenia roślin przez opryski,
   4. Prowadzenie spraw z zakresu Prawa Wodnego,
   5. Podejmowanie działań w celu ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
   6. Prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, leśnictwem i łowiectwem,
   7. Współpraca z agencjami działającymi na rzecz rolnictwa,
   8. Sporządzanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
   9. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie ras psów uznawanych za agresywne,
   10. Wykonywanie zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
   11. Sporządzanie i realizacja programów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie,
   12. Prowadzenie spraw związanych z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,
   13. Przygotowywanie dokumentacji merytorycznej niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych,
   14. Realizacja zadań wynikających programów w ramach dotacji lub dofinansowania,
   15. Udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z planowanymi do realizacji inwestycjami,
   16. Przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów uchwał rady i zarządzeń wójta oraz wykonywanie podjętych uchwał i zarządzeń wójta.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
   2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych, praca w terenie
   3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
   4. Stanowisko pracy – na parterze budynku,
  • Lista wybranych kandydatówPani Agata Paczowska,
   Pani Milena Ogrodowska.
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku ogłoszenia o naborze w ustalonym terminie wpłynęło 10 ofert . W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wyżej wymienione osoby aplikujące na stanowisko wykazały się najlepszą znajomością zagadnień z ochrony środowiska , ustawy o odpadach , ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz z zakresu innych zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy. W związku z powyższym komisja dokonała wyboru jak wyżej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian