Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje społeczne

logo

Gmina Aleksandrów Kujawski, w związku z planowaną aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″, przyjętego Uchwałą Uchwały Nr XLV/374/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 21 czerwca 2018 r, zaprasza mieszkańców, jednostki organizacyjne, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do zgłaszania uwag do projektu aktualizacji LPR. Uwagi można składać do dnia 23 sierpnia 2019 roku

Wypełniony formularz można złożyć:

– w Biurze  Obsługi Petenta Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

– wysłać formularz pocztą na adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,,

– wysłać skan formularza na adres e-mail: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

Poniżej projekt LPR oraz formularz uwag

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw). Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

I etap konsultacji będzie prowadzony od 12 lipca 2016 roku do 01 sierpnia 2016 roku. Obejmować będą zebranie od mieszkańców propozycji zadań w ramach projektu Programu Rewitalizacji Gminy Aleksandrów Kujawski w latach 2016-2025.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

• w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy i poniżej), który należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl

• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 4 lub telefonicznie pod nr 54 282 20 59 wew. 26 w godzinach pracy Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Zapraszamy radnych, sołtysów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na pierwsze spotkanie dotyczące Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lipca (wtorek) o godz. 16.00 w sali obrad nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski. Spotkanie poprowadzi doradca, który przygotowuje Program Rewitalizacji.

Program spotkania:

1. Rozdanie formularzy i kwestionariuszy
2. Prezentacja wyciągu z diagnozy gminy
3. Możliwość zgłaszania uwag – wpisywanie w trakcie do formularza
4. Po zakończeniu prezentacji – uzupełnienie kwestionariusza
5. Warsztaty robocze w grupach
6. Poinformowanie o dalszych działaniach związanych z opracowaniem PR
7. podsumowanie spotkania i zakończenie

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian