Konsultacje dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.”

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji, dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.”, zwanego dalej Programem, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy czym uprawnionymi do konsultacji są organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Konsultacje odbędą się w okresie od 08.02.2016 r. do 29.02.2016 r. w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim www.gmina-aleksandrowkujawski.pl. oraz w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pok. nr 4, parter.

Wypełniony formularz w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) można przekazać:
1) drogą korespondencyjną na adres: Wydział Planowania Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski;
2) drogą elektroniczną na adres: sekratariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl;
3) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12.

Program może zostać przedstawiony przedstawicielom Organizacji Pozarządowych na bezpośrednim spotkaniu pod warunkiem, że termin spotkania zbiegnie się z terminem konsultacji i umożliwi przedstawicielom Organizacji wniesienie uwag do Programu zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

W razie pytań można kontaktować się osobiście z Wydziałem Planowania Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim pok. 4 lub telefonicznie 54 282 20 59 wew. 26.

Uwagi i propozycje z datą wpływu po 29.02.2015 r. nie będą rozpatrywane.

Informacje

Rejestr zmian