Konsultacje społeczne – program współpracy z NGO

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej w postaci skanu z podpisem uprawnionych osób i pieczątką  na adres e-mail: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl w terminie do 14.10.2016 r., tytuł maila: „Konsultacje NGO 2017”;
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2017, pokój nr 5” w terminie do 14.10.2016 r. (liczy się data wpływu);
  3. osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2017, pokój nr 5” w terminie do 14.10.2016 r.
  4. podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi w dniu 12.10.2016 r. o godz. 16.00 sala nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Uwagi i propozycje z datą wpływu po 14.10.2016 r. nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian