Konkurs na rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

 działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13, art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 ze zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2019.)

 ogłasza

otwarty konkurs ofert nr 1/2020 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 w  zakresie realizacji zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2020.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian