Karta Dużej Rodziny

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

mkdrmobilnakartaduzejrodziny.png

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna RODO

UWAGA!

Wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.

Przyznanie Karty Dużej Rodziny następuje w formie czynności materialno-tecznicznej

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny następuje w drodze decyzji administracyjnej

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Angelika Jętczak, Agnieszka Smardzewska, Katarzyna Rogowska, Paula Strzelecka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 9 i 14
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 31 i 36
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, pokój nr 9 i 14
  • Wymagane dokumenty Wniosek o przyznanie Karty, oraz oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
   1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
   2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
   3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   8) w przypadku cudzoziemców, poza ww. dokumentami, dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Opłaty Wydanie karty - nieodpłatnie, wydanie duplikatu karty - 9,56 zł, Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy: 1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo 2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania Karty Dużej Rodziny wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i poświadcza prawo do uprawnień ustalonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.
   Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
   1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
   2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
   a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
   b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
   – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia szkoły.
   3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
   2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
   1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
   2) małżonek rodzica;
   3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
   3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
   4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
   Karta jest przyznawana:
   1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
   2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
   3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
   4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
   5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

   Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.
   W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.

   W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 99)

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

   Obwieszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M. P. z 2019 r. poz. 213).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian