Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje w formie decyzji administracyjnej

Konsultacje

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Grabowska, Agnieszka Błaszak
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter - Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 7
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 29
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter - Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 7
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.
   Dowód uiszczenia opłaty za wydanie jednorazowego zezwolenia.
  • Opłaty Opłata za zezwolenie: 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek urzędu.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

   Zezwolenia jednorazowe nie wymagają uzyskania pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

   Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni.

   Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

   43,75 zł tj. 1/12 kwoty rocznej wynoszącej 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

   43,75 zł tj. 1/12 kwoty rocznej wynoszącej 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

   175,00 zł tj. 1/12 kwoty rocznej wynoszącej 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian