Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

https://gm-aleksandrow-kujawski.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/87/2016/02/klauzula-informacyjna-dot.-świadczeń.pdf

Przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł następuje w formie decyzji administracyjnej

 

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia do 30 dni, a w przypadku sprawy wyjątkowo skomplikowanej do 60 dni
  • Osoba kontaktowa Angelika Jętczak, Katarzyna Rogowska, Paula Strzelecka, Agnieszka Smardzewska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 31 oraz wew. 36
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek o jednorazowe świadczenie
   2. dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
   3. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu),

   Nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia. Wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

   4. zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.

   Wzór tego oświadczenia jest taki sam jak oświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje w tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, które stwierdza w zaświadczeniu lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

   Ponadto jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

   Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

   Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

   Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

   Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r., poz. 473)

   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian