I ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI DO ROKU 2025

logo

W dniu  12 lipca 2016r.  w sali 121 Urzędu Miasta Aleksandrow kujawski odbył się I etap konsultacji społecznych dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025. W spotkaniu wzięło udział ok 30 mieszkańców Gminy.

W czasie trwania spotkania konsultacyjnego przekazano osobom zainteresowanym informacje, czym jest rewitalizacja oraz w jaki sposób wyznacza się obszary zdegradowane (wymagające wsparcia), a spośród nich te obszary, na których możliwe jest przeprowadzenie procesu rewitalizacji. Informacje te zostały również opublikowane na stronach internetowych gminy Aleksandrów Kujawski. Podczas spotkania rozdano kwestionariusz konsultacyjny, który podzielony był na 3 części. Pierwsza dotyczyła analizy gminy Aleksandrów Kujawski pod kątem jej silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla jej rozwoju. W każdym z tych działów należało wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi. W drugiej części można było zgłaszać propozycje projektów infrastrukturalnych („twardych”) z krótkim uzasadnieniem. Można było też podać pomysły na działania służące niwelacji występujących problemów społecznych (projekty „miękkie”). Ostatnia część służyła scharakteryzowaniu osoby wypełniającej ankietę. Dane jakich wymagano to grupa, do jakiej należy ankietowany (mieszkaniec, właściciel nieruchomości w gminie, osoba prowadząca działalność gospodarczą w gminie itd.), płeć i wiek. Mieszkańcy byli też proszeni o podanie miejscowości zamieszkania. Dodatkowo ankietowani mieli możliwość zaznaczenia, skąd chcieliby czerpać informacje na temat działań związanych z opracowaniem programu rewitalizacji i jak oceniają prowadzone konsultacje społeczne.

W ramach I etapu konsultacji społecznych do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wpłynęło 27 wypełnionych kwestionariuszy,. Wzięło w nich udział 15 kobiet i 12 mężczyzn

W okresie  do 01-08-2016 roku można było składać pisemnie wnioski i uwagi na adres Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.

W tym czasie każdy mógł zgłosić swoje pomysły do powyższego dokumentu.

W ramach I etapu konsultacji Zespół ds. opracowania LPR opracował raport z konsultacji, który jest do pobrania w załączniku.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian